Ciasteczka

My, Quel, wraz z naszymi partnerami, korzystamy na naszych stronach z plików cookies (ciasteczek). Część z nich jest niezbędna dla funkcjonowania stron.

Dowiedz się więcej

darmowa wysyłka na zamówienie powyżej 1000zł

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.QUELBABIES.PL

1. Wstęp

1. Sklep Internetowy działa pod adresem: www.quelbabies.pl (dalej: ,,Sklep”) i jest prowadzony przez Piotra Lewandowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: ,,GINO’’ Piotr Lewandowski, Domasław 55-040 przy ul. Wrocławskiej 24, posiadająca numer NIP: 8951078253.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu.

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedający. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem www.quelbabies.pl.

4. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania poprzez Sprzedawcę sprzedaży Produktów i świadczenia Usług elektronicznych przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość w postaci Sklepu Internetowego, a także zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego oraz udostępnianych za pośrednictwem Sklepu Internetowego dodatkowych funkcjonalności (Usług elektronicznych wymienionych w niniejszym Regulaminie).

5. W zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Definicje

1. Dzień roboczy – oznacza każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu art. 1519 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320 tj. ze zm.)..

2. Formularz – formularz udostępniony na stronie Sklepu w celu utworzenia Konta.

3. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna oparta o interaktywny formularz dostępny w Sklepie, który umożliwia złożenie zamówienia przez Kupującego, w szczególności poprzez wybór Produktów, ich parametrów, a także sposobu płatności oraz dostawy.

4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740 t.j. ze zm.).

6. Konto- oznaczone indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

7. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą, a także korzystająca ze Sklepu Internetowego.

9. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.

10. Treści – wszelkie materiały oraz inne informacje umieszczone w Sklepie, w tym informacje handlowe Sprzedającego.

11. Usługa elektroniczna – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę polegające na:

 • umożliwieniu zawarcia umowy sprzedaży, poprzez złożenie Zamówienia, na prezentowane w Sklepie Produkty przy pomocy Formularza zamówienia, w tym podglądu jego statusu;
 • prowadzeniu konta;
 • dostępie do historii Zamówień

12. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z udostępnionych przez Usługodawcę Usług elektronicznych.

13. Zamówienie – oświadczenie Kupującego wyrażające wolę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

3. Ogólne zasady korzystania ze Sklepu

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe, w tym ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Umowy zawarte za pośrednictwem Sklepu zawierane są wyłącznie w języku polskim.

3. Wszystkie ceny podane w Sklepie podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

4. W przypadku naruszenia przez Kupującego przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub zasad Polityki Prywatności, a także w przypadku postępowania przez Kupującego w sposób utrudniający pracę Sklepu lub będący uciążliwym dla innych Kupujących, Sprzedawca ma prawo pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu, jak i ograniczyć mu dostęp do całości lub części Produktów oferowanych w Sklepie.

5. Kupujący uzyskuje dostęp do Treści zawartych w Sklepie poprzez rozpoczęcie korzystania ze strony lub podstron Sklepu.

6. Kupujący może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług polegających na dostępie do Sklepu, poprzez opuszczenie strony internetowej lub podstron Sklepu.

7. Korzystanie przez Kupującego ze Sklepu polegające wyłącznie na przeglądaniu i odczytywaniu znajdujących się w ramach Sklepie informacji nie wymaga rejestracji i jest bezpłatne.

4. Zasady składania Zamówienia

1. Kupujący ma możliwość złożenia Zamówienia Produktów ze Sklepu:

 • on-line za pośrednictwem strony internetowej Sklepu,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej kierując wiadomość e-mail na adres: kontakt@quelbabies.pl,
 • telefonicznie pod numerem telefonu: 602731854 lub 724716424.

2. Warunkiem realizacji Zamówienia jest uprzednio prawidłowe wypełnienie Formularza Zamówienia, w tym podanie wszystkich niezbędnych informacji oznaczonych symbolem *, znajdującego się na stronie internetowej Sklepu oraz podanie danych Kupującego w postaci: imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego, adresu dostawy Zamówienia, numeru telefonu oraz adresu e-mail. Obowiązek podania ww. danych dotyczy także Zamówień złożonych za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie.

3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Kupującemu jego otrzymanie w ciągu dwóch dni roboczych w formie wiadomości e-mail na adres wskazany przez Kupującego, w której zostaną zawarte wszystkie istotne elementy Zamówienia, w tym oświadczenie Sprzedawcy o jego otrzymaniu.

4. Kupujący może dokonywać zmian w Zamówieniu lub je anulować do momentu potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia Zamówienia do realizacji.

5. W przypadku braku możliwości potwierdzenia Zamówienia z winy Kupującego w szczególności na skutek podania przez niego błędnych danych kontaktowych Zamówienie zostanie anulowanie przez Sprzedającego w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia.

6. O przyjęciu Zamówienia do realizacji Sprzedający poinformuje Kupującego poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres Kupującego. W momencie otrzymania przedmiotowej wiadomości następuje zawarcie pomiędzy Kupującym a Sprzedającym umowy sprzedaży.

5. Sposoby płatności.

1. Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności:

 • Płatność za pobraniem uiszczana gotówką kurierowi przy odbiorze Zamówienia.
 • Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy: ,,GINO’’ Piotr Lewandowski, Domasław 55-040 ul. Wrocławska 24, Bank: mBank, Numer rachunku bankowego: 49 1140 2004 0000 3302 8298 8492 .

Płatność za pomocą szybkiego przelewu. Kupujący zostanie przekierowany do wybranego przed siebie banku, skąd będzie mógł dokonać płatności. Płatności w sklepie QUEL obsługuje platforma paynow. „Szybka płatność” – przelewy online, BLIK.

3. Sprzedawca oświadcza, iż na podstawie zawartych umów ze spółką mBank S.A. z siedzibą w Warszawie jest upoważniony do wykonywania czynności prawnych związanych z zawarciem/zmianą umów kredytu na zakup towarów i usług.

4. Kupujący może dokonać płatności elektronicznej w sposób podany na stronie internetowej Sklepu.

6. Realizacja Zamówień

1. Czas realizacji Zamówienia wynosi przeważnie 5-6 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę. Czas dostawy liczony jest od osiagnięcia przez zamówienie statusu „Gotowy do wysłania” . Jeżeli model w wybranym przez klienta rozmiarze oraz kolorystyce jest „Dostępny – Na stanie” – zamówienie jest wysyłane w przeciągu 24h otrzymania płatności na konto. W przypadku wyboru koloru farby spoza dostępnej gamy kolorystycznej, relizacja zamówienia może trwać do 15 dni roboczych.

2 W przypadku wybrania przez Kupującego formy płatności za pośrednictwem Paynow, bądź przelewu na konto czas realizacji Zamówienia liczony jest od dnia wpłynięcia środków na rachunek bankowy.

3. W przypadku wybrania przez Kupującego formy płatności za pośrednictwem PayNow, czas realizacji Zamówienia liczony jest od dnia dokonania płatności z potwierdzonym statusem operacji prawidłowo wykonanej.

7 Dostawa

 • Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Zamówienia:
 • Odbiór osobisty – miejsce i termin obioru wskazane jest w trakcie składania Zamówienia przez Formularz Zamówienia (W przypadku wyboru odbioru osobistego, producent skontaktuje się Państwem osobiście telefonicznie, w celu ustalenia konkretnej daty oraz godziny odbioru Państwa zamówienia
 • Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa;
 • Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy oraz płatności. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu w zakładce „Dostawa”.
 • Kurier dostarcza Zamówienie pod wskazany przez Kupującego w formularzu adres.
 • Jeśli Kupujący wybrał jako formę płatności przelew na konto, Zamówienie zostaje wysłane dopiero po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedawcy.
 • W przypadku wyboru przez Kupującego formy płatności z systemu PayNow, wysyłka Produktu nastąpi po dokonaniu płatności z potwierdzonym statusem operacji prawidłowo wykonanej.
 • Dostawa Produktu nie obejmuje wniesienia Produktu do mieszkania.
 • Produkt dostarczany jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6-23.
 • Kupujący obowiązany jest sprawdzić, czy przesyłka lub jej opakowanie nie posiada widocznych uszkodzeń. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń Kupujący obowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny w obecności kuriera.

8. Postępowanie reklamacyjne. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

1. Jeżeli Produkt sprzedany za pośrednictwem Sklepu ma wady, to Kupujący ma prawo złożyć reklamację u Sprzedawcy.

Reklamacji nie podlegają wady Produktów, które powstały w wyniku nieprawidłowego użytkowania przez Kupującego.

2. Reklamację można wnieść:

 • osobiście w miejscu wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedającego: Domasław 55-040, ul. Wrocławska 24,
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@quelbabies.pl
 • Wszelkie zastrzeżenia prosimy zgłaszać wraz ze zdjęciami na adres: kontakt@lquelbabies.pl, tel. : 602-731-854

3. Reklamacja powinna zawierać: dane Kupującego (imię, nazwisko, adres umożliwiający kontakt z Kupującym), wskazanie reklamowanego Produktu i datę jego odbioru oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli dane podane w reklamacji są niewystarczające lub wymagają uzupełnienia Sprzedawca, przed rozpoznaniem reklamacji, zwróci się do Kupującego o uzupełnienie reklamacji we wskazanym zakresie. Załączenie do reklamacji kopii paragonu lub faktury ułatwi jej rozpoznanie.

4. Termin rozpoznania reklamacji wynosi 14 dni od daty jej otrzymania przez Sprzedawcę w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana pocztą na adres podany przez Kupującego, a w przypadku podania adresu e-mail jako adresu do korespondencji, za pośrednictwem poczty e-mail.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane pomyłkami popełnionymi przez Kupującego przy składaniu Zamówienia, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru Produktu. W takiej sytuacji koszty związane z ponowną wysyłką Produktu ponosi Kupujący.

9. Odstąpienie od umowy.

1. Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od daty wydania Zamówienia Kupującemu lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie przez Kupującego (lub wskazanej przez niego osoby trzeciej) ostatniego Produktu, partii lub części.

3. Do zachowania prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu. Oświadczenie można wysłać Sprzedawcy:

 • osobiście w miejscu wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedającego: Domasław 55-040, ul. Wrocławska 24,
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@quelbabies.pl

W przypadku odstąpienia od umowy na powyższych zasadach, Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z zastrzeżeniem ustępu 6 i 7 niniejszego paragrafu.

5. Jeśli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób, oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie zwrócić Produkt Sprzedawcy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Zwracany Produkt prosimy bezpiecznie zapakować i na przesyłce w widocznym miejscu napisać “ZWROT”.

8. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu obciążają Kupującego, a wysokość tych kosztów jest uzależniona od gabarytów odsyłanego Produktu.

9. Zwrot środków na rzecz Kupującego nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

11. Kupujący odpowiada jedynie za zmniejszenie wartości Produktów wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to koniecznie do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

12. Zwrotowi nie podlega:

– Produkt, który został zmontowany

– Produkt prefabrykowany, czyli wykonany pod indywidualne zamówienie klienta, tj. m.in..:

Łóżeczko malowane farbą spoza oferowanej gamy kolorystycznej widniejącej przy wybranym modelu, łóżeczko, którego części spoza podstawowego projektu, zostały malowane farbą według uznania zamawiającego.

10. Gwarancja.

1. Wszystkie Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są objęte 24 miesięczną gwarancją jakości Sprzedawcy. Termin gwarancji liczony jest od daty wydania Produktu Kupującemu.

2. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne Produktu Sprzedawca zobowiązuje się do naprawy Produktu lub wymiany Produktu na nowy w terminie 21 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady przez Kupującego. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Sprzedawcy.

3. W przypadku, gdy w ocenie Sprzedawcy naprawa Produktu lub wymiana na nowy jest niemożliwa lub wymagałaby nadmiernych kosztów, Sprzedawca zwróci Kupującemu zapłaconą cenę za Produkt.

4. W przypadku zgłoszenia przez Kupującego wady Produktu w ramach gwarancji, Sprzedawca dokona odbioru Produktu na swój koszt lub dokona naprawy Produktu w miejscu, w którym Produkt się znajduje. Sprzedawca dokonuje wyboru sposobu usunięcia wady i miejsca naprawy.

5. Zgłoszenia wady fizycznej Produktu w ramach gwarancji należy dokonać w terminie 14 dni od wykrycia wady. Zgłoszenia należy dokonać:

 • w osobiście w miejscu wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedającego: Domasław 55-040, ul. Wrocławska 24,
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@quelbabies.pl

6. Zgłoszenie powinno zawierać dane Kupującego (imię, nazwisko, adres, numer kontaktowy), dowód zakupu Produktu u Sprzedawcy, opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz ze wskazaniem, że Kupujący dokonuje zgłoszenia w ramach gwarancji.

7. Udzielenie przez Sprzedawcę gwarancji na Produktu w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

8. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie.

9. Gwarancja nie obejmuje:

 • wad, uszkodzeń mechanicznych, braków ilościowych, które można było zauważyć przy dostawie;
 • uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania, montażu dokonanego przez Kupującego lub przetransportowywania we własnym zakresie;
 • uszkodzeń powstałych w związku z nieprawidłową konserwacją mebli (działania wilgoci, temperatury, wyłamania elementów);
 • uszkodzeń wynikłych z przeróbki lub naprawy mebli wykonanych przez Kupującego lub na jego zlecenie;
 • zmian koloru spowodowanych utlenieniem i nasłonecznieniem, w przypadku mebli białych istnieje możliwość odbarwień powodowanych naturalną strukturą drewna sosnowego (zmiana barwy, sęków i słojów). Drewno jest produktem naturalnym, którego usłojenie, struktura i kolor podlegają wahaniom związanym ze wzrostem, lokalizacją i klimatem. Co więcej odcień barwy powierzchni drewna zmienia się z biegiem czasu w wyniku działania światła i ciepła. Temu naturalnemu procesowi starzenia się podlegają w mniejszym lub większym stopniu wszystkie rodzaje drewna. Drewno nie jest odporne na światło;
 • działań światła słonecznego, także rozproszonego światła dziennego wewnątrz pomieszczeń, przyczynia się najbardziej do zmiany koloru. Stopień występującej zmiany odcienia barwy zależy nie tylko od upływającego czasu, lecz także od umiejscowienia mebli;
 • wad związanych ze złym przechowywaniem Produktu tj. złej temperatury, wilgotności bądź konserwacją nieodpowiednimi specyfikami;
 • kiedy powodem obniżenia ceny jest wada Produktu, o której wiedział w momencie zakupu Kupujący;
 • różnic w wyglądzie mebli, które mogą wynikać z ustawień komputera;
 • różnic w kolorach, układzie sęków i słojów;
 • naturalnych „skaz” oraz sęków występujących w strukturze drewna celowo zachowane w procesie tworzenia mebli podkreślają ich autentyczność i naturalne atuty;

12. elementów niewidocznych takich jak: stelaż, dna szuflad, deska podtrzymująca stelaż itp. nie są malowane tak jak pozostała część łóżka;

13. pęknięć powstałych w wyniku dynamicznego wkręcania śrub lub ich wkręcania w okolicy krawędzi mebli;

ELEMENTY ZMIENNE W PROJEKCIE TJ. część ponad częścią podstawową tzw. “łóżko Classic”

 • czyli część górnej zabudowy etc. – nie należą do konstrukcji łóżka, dlatego należy obchodzić się z nimi w sposób delikaty tzn. nie wieszać ciężkich przedmiotów, nie huśtać się.

11. Kupujący niebędący Konsumentem.

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz wszystkie poniższe postanowienia dotyczą Kupującego niebędącego Konsumentem, który zawiera umowę związaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za Produkt wobec Kupującego niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

3. W wypadku Kupujących niebędących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Kupującego sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Kupujący niebędący jednocześnie Konsumentem zobowiązany jest do wykonania swojego zobowiązania z tytułu Umowy Sprzedaży (tj. w szczególności zapłaty ceny i odbioru Produktu) niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

5. Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Kupującym niebędącym jednocześnie Konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do czasu uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.

6. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

7. W razie przesłania Produktu do Kupującego za pośrednictwem przewoźnika Kupujący niebędący jednocześnie Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

8. Kupujący niebędący Konsumentem może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

9. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego jednocześnie Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Kupującego niebędącego jednocześnie Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Kupującego nie będącego jednocześnie Konsumentem.

10. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

13. Dane osobowe.

Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Sklepu.

14. Postanowienia końcowe.

1. Treść Regulaminu może ulec zmianie, jednak wprowadzone zmiany nie będą miały zastosowania do Umów zawartych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu.

2. Sprzedawca zastrzega prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie.

3. Aktualna oraz archiwalne wersje Regulaminu są/będą w każdej chwili dostępne do otrzymania poprzez wystosowanie takiej informacji na adres: kontakt@quelbabies.pl.

4. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie.